Mittwoch, 4. September 2013

So hätt ich des geere gsiehn

1946. Des war ka gudes Johr forr mei Urgroßvatter, de Berns Vedder Toni. Sei ooni Tochter, es Lissje war in Russland – die zwatt, es Anna, hot därfe de Hoom bleiwe, norr sei Mann hot gehn misse - un seim Sohn, em Toni, sei Versteck vor de Schandare, in der Altgass uf’m Bodm vun seiner Schwester war noch net ausgekielt. Er, mei Urgroßvatter, hot mit seiner zwatter Fraa un dee zwaa Kinn vum Liss, es Anna un de Toni, versucht, iwer die Runde zu kumme. Sie hun selmols schun in der Neigass gewohnt.

Des war nateerlich net so oonfach. E bissje Feld un aah Wingert war jo do. Na ja, forr’s Esse hot des bissje Feld un aah de Hausgarte schun genuch hergewwe, awwer es is halt ka Geld ins Haus kumm so wie heitzutach. Do war zwar noch e Pension vum rumänische Staat, awwer forr die hot em Lissje sei Mann, de Pheder, – des war aah de Sohn vun meim Urgroßvatter seiner zwatter Fraa, annerscht gsaat, hot mei Berns-Oma ehre zugebrungne Bruder gheirat ghat, heit meecht mer soon, des war e Patchwork-Familie,  – 60 km vor Stalingrad sei Lewe losse misse.

Ich hun do unlängst mol wedder in vergessne Schublade im Keller rumgsucht un e Dokument funn, des wu mer uf de eerschte Blick gsaat hot, dass mei Urgroßvatter, de Berns Vedder Toni, wahrscheinlich forr die Fortzahlung vun der Rente gekämpft hot. E geeles Blaat Papier. E sogenannti Legalizare. Es muss sehr wichtich geween sin, weil es is uf e Stick Leinwand ufgepeckt. Un uf dem Papier werd bestäticht, dass mei Oma, es Berns Lissje, im Johr 1943 vum MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, CASA INVALIZILOR, ORFANILOR ŞI VĂDUVELOR de RĂZBOI e Pension vun insgesamt 8910 Lei kriet hot. Mei Urgroßvatter hot des Schriftstick am 8. Fewer 1946 ausstelle geloss vum Notar Dr. Alexandru Morariu. Des hot ne 140 Lei kost.

Un des kännt selmols so gelaaf sin. Mei Berns-Oma, asso es Berns Lissje – des is es geblieb bis zu ehrem/seim Tod -, hot forr sei gfallne Mann e Pension kriet. Er war jo bei de Rumänre ingerickt. Un wie’s Lissje no uf Russland hot misse, hun die Behörde die Zahlung ingstellt, weil die Empfangsberechticht jo net do war. Ich waaß net genau, ob des so war. Des wär halt e Fall forr die Historiker, hun ich mer gedenkt. Was ich awwer vun meiner Motter waaß, is, dass die Rentenzahlung wirklich ingstellt is wor. Un zwar hot’s ins Platz 9 Joch Feld gewwe. Un mit dem un dem annre Feld un dem Stick Wingert is mei Urgroßvatter, de Berns Vedder Toni, in de 1950er Johre noh in die Kollektiv gang.

Asso is die Legalizare vun selmols wahrscheinlich ka Beweis forr meim Urgroßvatter sei Kampfgeist – wie ichs heit, 67 Johr späder, geere gsiehn hätt -, sondern norr e notwennichi Akte, um an die 9 Joch Feld zu kumme. Un merr brauch aah ka Historiker meh. 9 Joch Feld forr e Menschelewe, awwer net uf Dauer, norr forr e paar Johr, nemol so lang wie des Menschelewe gedauert hot. Mei Großvatter war 29 Johr alt, wie er im 42er gfall is.

Berns Toni

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen